Bilgi Merkezi

Ana Sayfa / Bilgi Merkezi
Marka nedir?

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.(SMK M. 4)

Marka Tecili Nedir?

Tescil Başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklikleri giderilmiş, SMK 16 ncı madde uyarınca incelenmiş, yayımlanmış, hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itirazların tümü nihai olarak reddedilmiş ve tescil ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi de dâhil olmak üzere eksik evrakı, süresi içinde Kuruma sunularak bütün aşamaları tamamlanmış bir başvuru tescil edilerek sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler hâlinde yenilenir.

Marka Araştırması Nedir?

 Marka tescil başvurusundan önce tescil ettirilmesi düşünülen markanın belirlenen sınıflarda ön araştırması yapılarak aynısı ya da benzerlerinin daha önce başkaları tarafından tescil ettirilip ettirilmediğinin tespit edilmesi işlemi ile risklerin en aza indirilmesidir.

Markanın Kullanılması Neden Önemli?

Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir. Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir: a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması. b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması. Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir. (SMK M.9)

Marka İzleme Nedir?

İzleme, tescilli markanın aynı ya da benzer olan bir başvurunun tescilini engellemek için uygulanan bir yöntemdir. Bu hizmet Türk Patent ve Marka Kurumu Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanan markaların, markanıza benzer olup olmadığının incelenmesi, benzer olan marka başvuruların hukuki açıdan değerlendirilmesi akabinde yapılan tespitlerin düzenli şekilde müvekkillerimize raporlanması ve bildirimi işlemidir. Marka İzleme Hizmet İçeriği İçin lütfen iletişime geçiniz.

Marka İtiraz İşlemi?

Türk Patent ve Marka Kurumu Resmi Marka Bülteninde yayınlanan benzer markaya, tescilli marka sahipleri adına süresi içinde itiraz edilmesi işlemidir.

Türk Patent ve Marka Kurumu Kararlarına İtiraz?

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hukuki inceleme sonucu verilen red veya kısmi red kararlarına karşı Kurum tarafından alınan kararlardan zarar gören taraflar, kararlara karşı Kurum nezdinde itiraz edebilir. İtiraz, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma yapılır

Marka İtirazına karşı görüş?

Marka başvurunuza itiraz geldiğinde itiraza karşı görüş bildirilebilmektedir.Marka İzleme Hizmet İçeriği İçin lütfen iletişime geçiniz.

Marka Lisans İşlemleri

Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisans, tescil edilmiş bir markanın kullanım hakkıdır. Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir.

Marka Yenileme İşlemleri?

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde sınırsız sayıda yenilenebilir. Yenileme talebinin marka sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gerekir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması hâlinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir. Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi halinde marka hakkı sona erer.

Marka Devri?

Sınai mülkiyet hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Marka devri ise markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamının veya bir kısmının başka bir şahıs ya da firmaya devredilmesidir. Hukuki işlemler, yazılı şekle tabidir. Devir sözleşmelerinin geçerliliği, ancak noter tarafından onaylanmış şekilde yapılmış olmalarına bağlıdır. Marka devir sözleşmelerinin hazırlanması ve Noter devri işlemi için lütfen iletişime geçiniz.

Tasarım Nedir ?

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. Tasarım; SMK hükümleri uyarınca tescil edilmiş olması hâlinde tescilli tasarım, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması hâlinde ise tescilsiz tasarım olarak korunur. Tasarım Tescilinin Sağladığı Koruma; Tescilsiz tasarımların koruma süresi 3 yıldır. Tescilli tasarımların koruma süresi ise 5 yıldır ve 5'er yıllık yenilemelerle 25 yıla kadar uzatılabilir. Bir tasarımın korunabilmesi için öncelikle “tasarım” ve “ürün” tanımlarına uyması ve “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” kriterlerini taşıması gerekmektedir.

Coğrafi işaret Nedir?

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir. Gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri coğrafi işaret tesciline konu olabilir. Şehrinizin özellikleri ile birlikte anılan ürünleriniz için marka değeri yaratmak ve tescil güvencesinin avantajlarından yararlanmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan, tür ve adres değişiklikleri?

Bir sınai mülkiyet hakkı sahibinin unvanının veya türünün değişmesi halinde bu değişikliğin ilgili Sicile kaydedilmesi için Kuruma başvuruda bulunulması gereklidir.